{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Privacy statement

Privacy verklaring


Vesting Finance

Vesting Finance is een toonaangevende financiële dienstverlener. Van klantacceptatie tot en met betaling leveren wij onze diensten aan onze klanten. Door passende betaalafspraken met consumenten en het terugdringen van betalingsachterstanden, zorgen wij voor financiële gezonde maatschappij, voor de groei van ondernemingen en voorkomen we overkreditering van consumenten. Dit alles gebeurt zeer zorgvuldig en professioneel.
Met deze Privacy verklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Vesting Finance N.V., gevestigd te 9050 Ledeberg, Bellevue 3 met ondernemingsnummer 0872.761.161 is de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw persoonsgegevens.


Welke gegevens verwerken wij?

Bij het verlenen van onze diensten (aan opdrachtgevers of voor eigen rekening) kunnen wij onder meer volgende gegevens gebruiken: uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens over uw aankoop of krediet, actuele en historische (betaal)gegevens en uw financiële gegevens. En tevens gegevens die nodig zijn om uw scoringswaarde c.q. risicoprofiel te kunnen inschatten, zoals schuldsituaties, verhaalbaarheid, betalingsrisico en overkreditering. Ook leggen we gegevens vast die via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) verlopen. We kunnen telefoongesprekken opnemen om onze medewerkers te trainen en te coachen en transacties vast te leggen. Vesting Finance verwerkt ook bijzondere gegevens, zoals bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens.


Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u ontvangen: openbaar kadaster, openbare documentverificatie- en signaleringsregisters, Witte gids, schuldhulpverlening (bv. OCMW), rechtbank, vermeldingen in dag- en week­bladen en andere voor iedereen toegankelijke bronnen, zoals sociale netwerken en andere media. Ook maken we gebruik van niet-openbare bronnen, zoals van (handels)informatiebureaus en opdrachtgevers, die met u een zakelijke of financiële relatie hebben (gehad) en de database van Focum.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Vesting Finance kan de persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Het administreren, beheren en invorderen van facturen en andere vorderingen.  

 • Het bepalen van een creditscorewaarde op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot incasso, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld (creditscore profilering).

 • Het doen van campagnes, waarbij profielen worden opgesteld om beter met u te communiceren en ook om een vordering beter te innen.

 • Het controleren en aanvullen van NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van natuurlijke personen om ons in staat te stellen contact tot stand te brengen om overcreditering en hogere kosten tegen te gaan.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Te delen met andere maatschappijen, zoals Focum Belgium (enkel onze eigen data verkregen door aankoop van vorderingen) en met zakelijke partners en subverwerkers als dat nodig is in het kader van onze dienstverlening.

 • Het waarderen van (krediet)portefeuilles.

 • Uw informatie online, beschikbaar op de website, zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verwerken.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden.

 • In het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst, waarbij u betrokken bent of die u wenst aan te gaan, denk bijvoorbeeld aan de kredietovereenkomst.

 • Om te vldoen aan een wettelijke verplichting onder meer op het terrein van belastingen, sanctie­wet­geving, schulden, beslag, tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en overkreditering.

 • Gerechtvaardigd belang, zals ten behoeve van het verlenen en verbeteren van onze diensten op het terrein van invorderen en het maken van profielen.                             

Profilering & geautomatiseerde besluitvorming

 

Vesting Finance maakt campagnes, waarbij profielen van klanten worden gebruikt om de communicatie met u goed op u af te stemmen. Vesting Finance heeft een gerechtvaardigd belang om een dergelijk profiel op te stellen en deze informatie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van overkreditering en betalingsachterstanden. Vesting Finance neemt geen louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit met rechtsgevolg op basis van een profiel. Het profiel dient meer ter ondersteuning van de besluitvorming, waarbij altijd sprake is van menselijke tussenkomst. U kunt bezwaar maken tegen het opstellen van uw profiel en uw bezwaar wordt dan afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van Vesting Finance om wel een profiel op te stellen en te gebruiken.


Wie ontvangt uw gegevens?


Uw persoonsgegevens geven wij ook door aan andere vennootschappen , zoals onze zusterorganisatie Focum (enkel voor eigen data verworven door aankoop van portfolio's), toezichthouders, advocaten, deurwaarders, betaal­dienst­ver­le­ners en bankinstelling i.v.m. betalingsverkeer, debiteurenbezoekers in het kader van onze dienstverlening en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.


Wat zijn uw rechten?


U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of het recht op bezwaar uitoefenen. In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkings­verant­woor­de­lijke of te laten verwijderen. Stuur dan een verzoek naar privacy@vestingfinance.be via het formulier in het menu Consumenten op onze website www.vestingfinance.be.U krijgt dan binnen de 30 dagen een overzicht van uw gegevens of een reactie op uw verzoek. Mogen wij u vragen bij uw aanvraag steeds een kopie van uw identiteitskaart mee te zenden om u identiteit te kunnen controleren. Na controle van uw identiteit wordt deze kopie vernietigd. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

 

Klachtrecht


U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Vesting Finance niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, het wissen of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vesting Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Deze  maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de getroffen maatregelen en laten die zo nodig bijstellen.
Bewaren
Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Mochten er geen wettelijke termijnen bestaan, dan bewaart Vesting Finance de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. In ieder geval worden uw persoonsgegevens 10 jaar nadat de laatste vordering is geïnd of nadat uw persoonsgegevens zijn verkregen verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd.


Verwerking buiten de EU/EER

Vesting Finance laat in beginsel geen gegevens verwerken buiten de EU/EER, behalve in Groot Brittannië na de Brexit. Vesting Finance zal in dat geval zorgen voor een adequaat beschermingsniveau door of Binding Corporate Rules overeen te komen of door gebruik te maken van de Europese modelcon­tracten (Standard Contractual Clauses). Indien u wil weten of en welke persoonsgegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, dan kunt u gebruik maken van uw recht op inzage, zie hierboven de paragraaf “Wat zijn uw rechten?”.


Cookies

Vesting Finance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site.


Vragen & Contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens?
Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Vesting Finance en stuur een e-mail naar privacy@vestingfinance.be of stuur een brief aan: Vesting Finance, t.a.v. DPO, Bellevue 3, 9050 Ledeberg.

Aanpassen Privacy Statement

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak dan kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018 en materiële wijzigingen worden aan u gecommuniceerd.